Regulamin

Regulamin serwisu

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2019 roku

Niniejszy Regulamin („Warunki”) reguluje Twoje relacje ze stroną https://zaczytajsie.pl/ („Usługa”) obsługiwaną przez Zaczytajsie.pl („nas”, „my”, „nasz serwis” lub „nasz”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Zawartość

Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i inne udostępnianie niektórych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów („Treść”). Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie, w tym za ich legalność, wiarygodność i adekwatność.

Publikując Treść w Usłudze, dajesz nam prawo i licencję na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie takich Treści w ramach Usługi i za jej pośrednictwem. Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem oraz jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępnienia Twojej Treści innym użytkownikom Serwisu, którzy mogą również korzystać z Twojej Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treść należy do użytkownika (jest jej właścicielem) lub ma prawo do korzystania z niej i przyznania nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) umieszczania Treści na stronie lub za pośrednictwem Usługi nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz przez cały czas podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskiwania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub działań pod hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w serwisie zewnętrznym.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiemy się o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniej autoryzacji, lub nazwy, która jest obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług podmiotów trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Zaczytajsie.pl.

Zaczytajsie.pl nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Zaczytajsie.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Zaczytajsie.pl ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, wykorzystania, wartość firmy lub inne wartości niematerialne wynikające z (i) dostępu do lub korzystania z lub niemożności dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) wszelkie zachowania lub treści osób trzecich w Serwisie; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takiej szkody, a nawet jeżeli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Zrzeczenie się

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa świadczona jest „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Zaczytajsie.pl, jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

Warunki

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.